Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.17 Beleid m.b.t. Personeel

Personeel dat persoonsgegevens verwerkt 

"Personeel, zowel dat van VV's als van V's, moet een passende opleiding inzake gegevensbescherming hebben, indien dat permanent of op regelmatige basis toegang tot persoonsgegevens heeft”, art. 38 lid 5 AVG

Behalve bekwaam (dat niet als woord in de AVG wordt gebruikt), moet het personeel ook bewust zijn van hun taak en verantwoordelijkheden daarbinnen.

 

 

Voorbeeldtekst voor in het Handboek:

Het beleid van Check-Privacy m.b.t. het eigen Personeel:

 1. medewerkers worden dit handboek ter beschikking gesteld,
 2. er wordt regelmatig getoetst of medewerkers hun verantwoordelijkheden begrijpen en derhalve geschikt zijn voor het uitvoeren van hun functie,
 3. in de arbeidsovereenkomst wordt de clausule opgenomen:
  1. dat de medewerker dit handboek heeft ontvangen/heeft gelezen,
  2. dat de medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over het bedrijf, de bedrijfsvoering en klanten van de werkgever waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn,
  3. dat deze verplichting geldt ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst,
  4. dat bij ondertekening van deze arbeidsovereenkomst gaat de medewerker akkoord met deze geheimhoudingsverplichting. De geheimhoudingsovereenkomst wordt afgesloten voordat persoonsgegevens (mogen) worden verwerkt,
 4. alle medewerkers krijgen bij aanstelling een bewustzijnstraining en zullen regelmatig worden bijgeschoold,
 5. voor personeel van de V's geldt dat dezelfde eisen van toepassing zijn als voor de eigen medewerkers. Dit wordt vastgelegd in de verwerkersovereenkomst.

 

 Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken