Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.16 Beleid m.b.t. m.b.t. bewustzijn bij medewerkers

Personeel dat persoonsgegevens verwerkt 

"Personeel, zowel dat van VV's als van V's, moet een passende opleiding inzake gegevensbescherming hebben, indien dat permanent of op regelmatige basis toegang tot persoonsgegevens heeft”, art. 38 lid 5 AVG

Behalve bekwaam (dat niet als woord in de AVG wordt gebruikt), moet het personeel ook bewust zijn van hun taak en verantwoordelijkheden daarbinnen.

 Voorbeeldtekst voor in het Handboek:

 

Het beleid m.b.t. bewustzijn bij medewerkersL

 1. dat er regelmatig wordt getoetst of medewerkers hun verantwoordelijkheden begrijpen en derhalve geschikt zijn voor het uitvoeren van hun functie,
 2. dat aan medewerkers die toegang hebben tot systemen met persoonsgegevens dit handboek ter beschikking wordt gesteld,
 3. dat de arbeidsovereenkomst worden uitgebreid met de volgende elementen:
  1. dat de medewerker dit handboek heeft ontvangen,
  2. dat de medewerker verplicht is tot geheimhouding van gegevens van en over het bedrijf, de bedrijfsvoering en klanten van de werkgever waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn,
  3. dat deze verplichting ook geldt na het beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Met de ondertekening van de arbeidsovereenkomst gaat de medewerker akkoord met de geheimhoudingsplicht.

De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voordat persoonsgegevens (mogen) worden verwerkt.

De geheimhoudingsplicht is van toepassing op alle medewerkers. Huidige medewerkers dienen een addendum met de geheimhoudingsplicht te ondertekenen als aanvulling op hun arbeidsovereenkomst,

 1. dat medewerkers een bewustzijnstraining krijgen en daarin regelmatig zullen worden bijgeschoold,
 2. dat het beleid voor wat betreft het Personeel van de V is dat dezelfde regels van toepassing zijn als voor de eigen medewerkers. Deze voorwaarde wordt vastgelegd in de verwerkersovereenkomst. 

 Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken