Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | DPIA

De nieuwe Telecommunicatiewet per 1 juli 2021

De nieuwe Telecommunicatiewet per 1 juli 2021

De nieuwe Telecomwet is grotendeels ingericht naar het functioneren van providers van telecomdiensten. Toch is er ook aandacht voor de consument en voor privacy. 

Twee relevante hoofdstukken in de wet

Voor consumenten, hun belangen en hun privacy, kent de wet twee relevante hoofdstukken.

Hoofdstuk 7, Eindgebruikersbelangen, is een vorm van algemene voorwaarden voor gebruik bij contracten die providers aangaan met de afnemers van hun diensten. Het is veelal dwingend recht. 

 Hoofdstuk 11, Bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, dekt de privacy. Het is een aanvulling op de AVG, die (natuurlijk) onverkort geldt. 

Het eerste artikel van dat hoofdstuk geeft een aantal aanvullende definities, gericht op communicatie. Interessant is de uitbreiding van de eis voor het verkrijgen van toestemming die is uitgebreid naar toepassing op gegevens van niet-natuurlijke personen, dus rechtspersonen; bedrijven en organisaties! In de praktijk zal moeten blijken om welke gegevens dat dan gaat, want dat zijn per definitie geen persoonsgegevens.

Direct Marketing in de Telecommunicatiewet

Een aantal regels voor Direct Marketing zijn verduidelijkt en m.i wat verruimt. Het Rijk kondigde die op haar website als volgt aan:

Nieuwe regels voor telefonische verkoop (telemarketing)

Vanaf 1 juli 2021 mogen bedrijven consumenten niet langer ongevraagd bellen om producten of diensten aan te bieden. Ook mogen goede doelen niet langer ongevraagd bellen voor een donatie. Dit is het gevolg van een wijziging in de Telecommunicatiewet die consumenten meer bescherming moet bieden.

Telefonische verkoop alleen voor klanten of na toestemming

Volgens de nieuwe regels mogen bedrijven of ideële organisaties (zoals goede doelen) alleen in de volgende gevallen bellen: 

 • De consument heeft toestemming gegeven
 • De consument is klant van het bedrijf (of is de afgelopen 3 jaar klant geweest).
 • De consument is donateur van het goede doel, heeft vrijwilligerswerk gedaan of is bij een bijeenkomst aanwezig geweest.

 Verder geldt: 

 • Een bedrijf of goed doel mag mensen niet onder druk zetten om toestemming te geven.
 • Het moet duidelijk zijn voor welke producten of diensten de toestemming geldt (en voor hoelang).
 • Anoniem bellen mag niet meer. Het telefoonnummer van de organisatie moet zichtbaar zijn.
 • Het gebruik van vooraf aangevinkte vakjes is niet toegestaan.
 • De consument moet de toestemming makkelijk kunnen intrekken. 

bron zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/regels-voor-telefonische-verkoop

Een korte analyse van de wet

Het gaat hier specifiek om “telefonische verkoop”. De definitie daarvan is niet in de wet opgenomen. Aangenomen mag worden dat het gaat om het verkrijgen van klanten voor de aangeboden diensten (of donaties). Dus gericht acquireren. Echter het zal dan ook wel gelden voor indirecte acties zoals het toezenden van nieuwsbrieven met het doel om producten en de verzendende organisatie onder de aandacht te brengen.

Een korte analyse van de regels voor telemarketing

De Telecommunicatiewet geeft met name nu ruimte voor het zoeken van contact met voormalige klanten. Er is wel een grens gesteld van 3 jaar.

Ook is nu met zoveel woorden gesteld dat contacten opgedaan bij “bijeenkomsten” mogen worden gebruikt. Daar zal natuurlijk voorzichtig mee om moeten worden gegaan. Het kan niet zo zijn dat iedereen die men zomaar ergens tegenkomt, nu dan ook commercieel benaderbaar is; er moet een verbindende link zijn met de eigen organisatie.

Standaard blijft dat alleen “opt-in” de manier is voor het verkrijgen van toestemming. Bedenk daarbij dat de AP als zogenaamde verantwoordingsplicht heeft gesteld dat verkregen toestemmingen aantoonbaar moeten zijn en (dus) moeten worden geregistreerd!

De regels voor Direct Marketing:

Check-Privacy heeft al in 2018 de spelregels gedefinieerd. DM mag worden toegepast indien:

 • Betrokkene zich, op wat voor manier dan ook, voor de mailings opgeeft. De gebruikelijke manier is het aanvinken van de optie ‘toezenden mailing’ op de site of via de link in een proef-mailing,
 • Betrokkene zijn gegevens aan de organisatie of een vertegenwoordiger van de organisatie verstrekt. Ook het afgeven van een visitekaartje valt hieronder,
 • Betrokkene duidelijk blijk heeft gegeven van een functionele of zakelijke relatie met de diensten van de organisatie,
 • Betrokkene gedurende langere tijd (tenminste 3 keer) al deel uitmaakt van de mailings via de mailinglist en zich niet door middel van de opt-out, die iedere mailing biedt, heeft uitgeschreven,
 • Betrokkene een zodanige functie heeft dat die als publiekelijk of publiekelijk bekend mag worden beschouwd,
 • informatie van en over Betrokkene bekend is gemaakt via openbare publicaties, o.a. de zakelijke sociale media.

Deze regels gelden onder de Telecommunicatiewet (dus) nog onverkort.

Nieuw is wel de grens van 3 jaar waarbinnen een relatie moet hebben bestaan. 

“Wat moet ik nu doen?”

Indien DM bij uw organisatie wordt toegepast, dan dient het beleid hiervan mogelijk aangepast te worden. 

Verdere veranderingen m.b.t. privacy in de Telecommunicatiewet

Die zijn er ook, maar dat is voor een volgende keer.

Afdrukken

Bel, Mail of WhatsApps ons even:

| Evert Jan Hooijer | 06 - 57 63 0101 | evert.jan.hooijer@check-privacy.nl     

| Roelf van Dam     | 06 - 54 96 4164 | roelf.van.dam@check-privacy.nl    

Kerkewijk 74h | 3904 JE Veenendaal

 Site gemaakt met "good old" Joomla    

Klik hier voor onze privacy statement